2017-2018 Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru Çağrısı

2017 – 2018 ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personel ile işletmelerde çalışan personelin ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması/vermesine imkan sağlamaktadır.

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

 

1)            Ders Verme Haraketliliği

2)            Eğitim Hareketliği

 1.Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

 • ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması
 • Üniversiteler arası anlaşmanın olması ( Ders Verme hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması İkili anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız. )
 • Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.)

ÖNEMLİ NOT: Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe verilecek gün sayısı azami 5 hareketlilik günü olarak sınırlandırılmıştır. Son hareketlilik tarihi 30 Eylül 2018’dir.

 1. Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1)            ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması ya da bir işletmede personel olunması

2)            Hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ile üniversitemiz arasında anlaşma olması şartı aranmamaktadır.

3)            Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.)

ÖNEMLİ NOT: Eğitim Alma Hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen kurumda en az 2 gün eğitim almak gerekmektedir. Hibe verilecek gün sayısı azami 5 hareketlilik günü olarak sınırlandırılmıştır. Son hareketlilik tarihi 30 Eylül 2018’dir.

 

2017/2018 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (PERSONEL EĞİTİM ALMA / DERS VERME HAREKETLİLİĞİ)

SON BAŞVURU TARİHİ24/11/ 2017

 

2017/2018 Akademik yılı Personel Seçim Kriterleri :

Personel hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi İstanbul Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Makamınca belirlenen bir kurul tarafından ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı, ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.

Puanlandırma:

1.Taban Puan 10
2.Daha önce ziyaret edilmemiş kurum/ülke ile hareketlilik gerçekleştirmeyi planlamak +5
3.Bölüm/birim olarak Erasmus Personel Hareketliliğine daha önce dahil olmamış olmak +5
4.Uluslararası Ofis Personeline +30
5.Tam zamanlı Üsküdar Üniversitesi personeli olmak +10
6.Eğitim alma hareketliliğinde idari personel olmak +10
7.Engelli personel** +15
8.Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel*** +15
9.İki yıl yada daha önceki yıllarda hibeli yararlanan personelden -5
10.Bir önceki yılda hibeli yararlanan personelden -10
11.Bir önceki akademik yıl listesinde sıra kendisinde olduğu halde mücbir sebep olmaksızın gitmeyen personelden -15

 

* Asil ve yedek liste en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır, değerlendirme herhangi bir puan üzerinden yapılmamaktadır.

*Eşitlik durumunda Personelin Üsküdar Üniversitesi’ndeki çalışma yılına bakılacaktır.

**Engelli personel önceliklidir.

*** 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21.maddesine göre  “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yararlanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler” in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus Personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklidir.

 

Değerlendirme Sonuçları:

Değerlendirme Sonuçları son başvuru tarihinden itibaren iki hafta içinde Asil ve Yedek Liste Üsküdar Üniversitesi Ana Web sayfasında ve http://erasmus.uskudar.edu.tr/ ’de ilan edilecektir. Bütçe olanaklarında bir artış olması durumunda yedek adayların da hibeli hareketliliğe katılmaları sağlanacaktır.

 

Başvuru:

Başvuru Formu: ( Online olarak doldurulduktan sonra çıktısı alınarak Erasmus Ofise teslim edilmesi gerekmektedir )

Başvuru sırasında, ders verme hareketliliği için öğretim programının (ders verme programı), eğitim alma hareketliliği için ise iş planının (eğitim alma programı) doldurulması ve gidilecek kurumdan alınan bir davetiye ile birlikte başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca EBYS üzerinden ilgili hareketlilik tarihleri için alınmış onaylı izin yazısının da başvuru belgeleri ile birlikte Erasmus Ofise teslim edilmesi gerekir.

Kabul Mektubu: Personelin kabul edildiğine dair misafir olunacak kurum yetkilisinden gelen Kabul Mektubu (Acceptance Letter)

2017/2018 Akademik yılı Personel Hareketliliği Hibe Hesapları :

Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. (Seyahat ücreti hariçtir)

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:Ülke Gurupları      Ülke  Günlük Hibe Miktarı (Avro)
Grup A Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, İngiltere 144
Grup B Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihteştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye* 126
Grup C Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya 108
Grup D Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya 90

 

Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin öğretim /iş programında, ders verme hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler, eğitim alma ile ilgili olarak da mümkün olduğunca tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumdan görevinin gerektirdiği bir eğitim almış olduğu görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır. Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz.

 • Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanan personel hareketliliğini katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.
 • Seyahat gerçekleştirilen günler için (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve 2 günden fazla olmamak şartı ile) hibe ödemesi yapılır.

Örnek Hibe Hesaplamaları :

(Örnek olarak verilen her bir durum için uygun bulunan seyahat gideri gerçekleşmeler üzerinden ödenecektir)

– Belçika’da, en az 8 saat ders vererek, 5 gün ders verme hareketliliği kapsamında faaliyet gerçekleştiren ve 2 gününü yolculukta geçiren (gidiş-dönüş günleri) bir yararlanıcıya ödenecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı 7 gün üzerinden hesaplanır.

7 gün için hibe miktarı: 126*7= 882 € hibe ödemesi yapılır.

Seyahat Gideri Ödemeleri :

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcıya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Elde edilen “km” değeri        Hibe miktarı

100-499 km arası                       180 €

500-1999 km arası                     275 €

2000-2999 km arası                   360 €

3000-3999 km arası                   530 €

4000-7999 km arası                   820 €

8000 km ve üzeri                       1.100 €

Vize masrafınızın olması halinde bu masraf kaleminin bu hibe miktarlarının kullanımı öngörülmüştür. Ayrıca vize masrafları için hibe verilememektedir.

2017/2018 Akademik yılı Personel Hareketliliğine ilişkin Maaş ve Yükümlülükler

Erasmus personel hareketliliği kapsamında yurtdışında geçirilen süre boyunca ilgili personel Türkiye’deki maaşını almaya devam eder. Erasmus personel hareketliliği kapsamında yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez.

Erasmus personel hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personel kendi kurumundan yolluk ve gündelik alamaz.

Engelli Personel İçin İlave Hibeler

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart Erasmus hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Bu ihtiyaç halinde Direktörlüğümüzün bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

Erasmus Personel Hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanan personel için gerekli belgeler :

Erasmus Ders Verme Hareketliliği

Hareketlilikten Önce ;

 • Ders Verme Programı
 • Kabul Mektubu

Hareketlilikten sonra ;

 • Katılım Sertifikası
 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkış sayfaları)

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

Hareketlilikten Önce ;

 • Eğitim Alma Programı
 • Kabul Mektubu

Hareketlilikten Sonra ;

 • Katılım Sertifikası
 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları,pasaport giriş-çıkış sayfaları)